A441037

M-TEC TYP AH01

M-TEC TYP AH01 to klej dwuskładnikowy opracowany do łączenia, zalewania oraz uszczelniania metali i tworzyw sztucznych. Bardzo dobrze radzi sobie na materiałach trudnych do łączenia takich jak polietylen (PP), polipropylen (PE), Teflon, EPDM, poliolfin. Spoina tworzy trwałe połączenie odporne na uderzenia, wilgoć oraz inne media. Klej odporny na temperatury -40°C do +80°C.

Warianty produktu:

Numer
katalogowy
Nazwa Pojemność Opakowanie
zbiorcze
Karta
techniczna
Zapytanie
M-tec typ ah01 441037 M-TEC TYP AH01 37 ml Zapytaj

Właściwości

Czas otwarty: około 4-6 min. Czas utrwalania: około 100-140 min. Wytrzymałość końcowa: około 8-24 godz. Powyższe czasy odnoszą się do temperatury pracy około 25°C. Po upłynięciu czasu otwartego produkt pozostawić w spoczynku do całkowitego utwardzenia.

Instrukcja użycia:

Klejone powierzchnie muszą być wolne od zabrudzeń. Przed aplikacją powierzchnie odtłuścić, w razie potrzeby dla poprawienia przyczepności klejone elementy zmatowić.
Umieść kartusz w pistolecie. Kartusz otworzyć i wyciskać do momentu, aż oba składniki będą równomiernie wypływać. Nałożyć na kartusz końcówkę mieszającą i wycisnąć małą ilość w ramach próby, by upewnić się, że oba składniki są prawidłowo wymieszane. Nanieść klej na łączone części. Minimalna szczelina między klejonymi elementami to 1 mm. Po użyciu zdjąć końcówkę mieszającą, oczyścić kartusz i zabezpieczyć wylot kartusza przed zmieszaniem się obu składników. Zamknąć kartusz. Koniecznie przestrzegać wskazówek oraz informacji z karty charakterystyki.

ŻYWICA:
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Może spowodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną/ ochronę oczu / ochronę twarzy.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody (lub prysznicem).

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się ż OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Zawiera: Metakrylan metylu, Kwas metakrylowy, Kalafonia, Propylidynotrimetanol etoksylowany, ester z kwasem akrylowym

UTWARDZACZ:
Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Unikać wdychania par / rozpylonej cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować ochronę oczu / ochronę twarzy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość , pojemnik usuwać do punktu zbierania odpadów niebezpiecznych.

UWAGA!
Zawiera: Nadtlenek benzoilu, Maleinian dibutylu.